Nekontrolovateľný UBER ? Nie, nekompetentnosť úradníkov na bratislavskom magistráte !

„Autá Uber-u nie sú označené ako taxi, preto ich mestská polícia nemôže kontrolovať,“uviedla Iveta Kešeľáková z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu.

Reagovala takto na aktivitu Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré chce opätovne vyzvať mesto Bratislava na zvýšenie kontrol v oblasti taxislužieb. A to na základe upozornení zo strany legálnych taxikárov. Ako uviedla Kešeľáková „Obec rieši správne delikty taxislužieb v správnom konaní na základe podnetu mestskej polície a štátnej polície, napr. označenie, taxametre či koncesie,“ – s tým, že kontrola vodičov Uber-u do tejto kompetencie NEPATRÍ.

V tomto prípade by sme teda radi informovali mesto Bratislava, že aj Ministerstvo dopravy a výstavby vo svojom stanovisku konštatovalo, že vodiči Uber-u svojou činnosťou /prepravou osôb vozidlami do obsaditeľnosti do 9 miest v rátane vodiča za odplatu/ JE TAXISLUŽBA !!!!

Ak by náhodou vašim úradníkom a vášmu nekompetentnému právnemu oddeleniu unikla táto skutočnosť odporúčame naštudovať si zákon 56/2012 Zb.z. ! Keďže pravdepodobne Vám nikto o tomto zákone nepovedal, prinášame Vám „výcuc“ z tohto zákona, ktorý je pochopiteľný aj pre MENEJ BYSTRÝCH. Vážne ak po tomto ešte niekto z magistrátu vyhlási, že nemajú oprávnenie kontrolovať vozidlá Uber-u, začneme pochybovať o ich spôsobilosti na právne úkony.

§ 40
(1) Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány odborného dozoru.
(2) Dopravnými správnymi orgánmi sú:
d) obce
(3) Orgánmi odborného dozoru sú:
a) dopravné správne orgány

§ 44
(1)Obec
b) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.

§ 45
(1) Odborným dozorom je kontrola
a) prevádzkovateľov cestnej dopravy (pozn. PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY /§ 8 Osobná doprava/(1) Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu.),  či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými       predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie cestnej dopravy,

(6) Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o službách, a prevádzkovateľov taxislužby.

A TERAZ MILÍ ÚRADNÍCI ALIBISTI A PÁN NESROVNAL DOBRE ČÍTAJTE !!!!

§ 46
Oprávnenia odborného dozoru

(1) Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená
      a) vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných vozidiel,
      b) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
      c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,
      d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona,
      e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave a v taxislužbe, prepravy     autobusových zásielok a prepravy vecí a živých zvierat v nákladnej doprave.

(2) Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle.

 

§ 48
Iné správne delikty
(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

e) zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
m) prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,
o) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby,
p) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča alebo zamestnáva vodiča vozidla taxislužby, ktorý nie je v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby,

Vážení úradníci magistrátu, Vážení pán Nesrovnal !

Dúfame, že po prečítaní tohto článku Vám docvaklo, že vaše vyjadrenia sú chybné a rýchlo napravíte tento stav a začnete kontrolovať aj vodičov UBER-u. Je to jednoduché, stačí si ich objednať prostredníctvom ich aplikácie. Keď viete zdvihnúť telefón a objednať si taxík na kontrolu prostredníctvom dispečingu, budte moderní a skúste si objednať na kontrolu aj UBER !!!