Podľa generálneho advokáta Szpunara členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať nezákonný výkon dopravnej činnosti v rámci služby UberPop bez toho, aby predbežne oznámili návrh zákona Komisii

Podľa generálneho advokáta Szpunara členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať
nezákonný výkon dopravnej činnosti v rámci služby UberPop bez toho, aby
predbežne oznámili návrh zákona Komisii

Francúzska spoločnosť Uber France je prevádzkovateľom elektronickej platformy, ktorá umožňuje objednať si pomocou smartfónu vybaveného príslušnou aplikáciou službu mestskej dopravy v obsluhovaných mestách. V rámci služby UberPop ide o neprofesionálnych vodičov jednotlivcov, ktorí zabezpečujú dopravu cestujúcich svojimi vlastnými vozidlami.

Uber France je trestne stíhaná za to, že pomocou služby UberPop organizovala systém
skontaktovania zákazníkov s neprofesionálnymi vodičmi, ktorí prepravujú osoby za odplatu
vozidlami s menej ako desiatimi miestami. Uber France tvrdí, že francúzska právna úprava, na
základe ktorej je stíhaná, predstavuje technický predpis, ktorý sa priamo vzťahuje na službu
informačnej spoločnosti v zmysle smernice o technických normách a predpisoch. Táto smernica ukladá členským štátom povinnosť oznámiť Komisii každý návrh zákona alebo právnej úpravy,
ktoré uzákoňujú technické predpisy vzťahujúce sa na výrobky a služby informačnej spoločnosti.

Francúzske orgány však neoznámili Komisii návrh zákona pred jeho schválením. Uber France
z toho vyvodzuje záver, že nemôže byť stíhaná za vyššie uvedené skutky.

Tribunal de grande instance de Lille (Súd prvého stupňa Lille, Francúzsko), ktorý vec prejednáva,
sa pýta Súdneho dvora, či francúzske orgány boli alebo neboli povinné predbežne oznámiť návrh zákona Komisii.

Vo svojich návrhoch z dnešného dňa sa generálny advokát Maciej Szpunar domnieva, že bez
ohľadu na to, či služba UberPop spadá, resp. nespadá do pôsobnosti smernice, členské štáty
môžu zakázať a stíhať nezákonný výkon takej dopravnej činnosti, akou je UberPop, bez
toho, aby predbežne oznámili návrh zákona Komisii.

Generálny advokát podrobne uvádza, že v zmysle jeho návrhov prednesených 11. mája 2017 vo
veci Uber Espagne, služba UberPop spadá do oblasti dopravy, a teda nie je službou
informačnej spoločnosti v zmysle smernice. V takom prípade by sa smernica neuplatnila
a nebolo by potrebné oznámiť návrh zákona Komisii.

 

Zdroj:

Súdny dvor Európskej únie
časť z TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 72/17
V Luxemburgu 4. júla 2017