PRVÁ PRÁVOPLATNÁ POKUTA PRE VODIČA UBER-u ! Odvolací orgán mu pokutu ešte zvýšil !

Konečne úspech! Padlo rozhodnutie voči vodičovi UBER-u.

Dňa 02.04.2017 o 00:20 vykonala hliadka Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Petržalka kontrolu vykonávania taxislužby na základe telefonického oznámenia od občana (ďalej len: „oznamovatel“‘) na Haanovej ulici Č. 14 v Bratislave. Hliadka Mestskej polície sa skontaktovala s oznamovateľom, ktorý jej uviedol, že došlo k nelegálnej preprave osôb vozidlom Škoda Fabia, evidenčné číslo vozidla XXX (ďalej len „vozidlo“).

Hliadka Mestskej polície sa na základe výpovede oznamovateľa preukázala vodičovi predmetného vozidla preukazom kontrolóra a požiadala o predloženie dokumentov pre
taxikárov vyplývajúcich zo zákona o cestnej doprave. Vodičom vozidla bol účastník konania.
Vodič vozidla nevedel hliadke Mestskej polície predložiť koncesiu na prevádzkovanie
taxislužby alebo osvedčenie vozidla taxislužby, preukaz vodiča vozidla taxislužby, a ani
pracovnú zmluvu vodiča vozidla k prevádzkovateľovi taxislužby. Počas kontroly bolo ďalej
zistené, že vozidlo nebolo označené na predných ľavých a pravých dverách obchodným
menom, adresou sídla a telefónnym číslom, vozidlo nemalo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného, vozidlo nebolo vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, vodič nepredložil doklad o pravidelnej lekárskej prehliadke a ô psychologickom vyšetrení vodičov, ktorí vedú vozidlo využívane na taxislužbu.

Vodič vozidla prí kontrole uviedol, že pracuje pre spoločnosť Uber.

Hliadka Mestskej polície Bratislava Petržalka vyhotovil a pri kontrole aj fotodokumentáciu, ktorá je súčasťou služobného záznamu z výkonu kontroly Č. MsP-16-31/2017-P. Na základe výsledku tejto kontroly prvostupňový správny orgán rozhodnutím uložil účastníkovi konania pokutu vo výške 100,00 eur za to, že dňa 02. apríla 2017 v čase od 00:18 hod. do 00:22 hod. v Bratislave na
Haanovej ulici, nemal označené a vybavené vozidlo taxislužby zn. Škoda Fabia, evidenčné
číslo vozidla XXX, ustanoveným spôsobom – vozidlo počas vykonávania taxislužby
nebolo označené strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, na predných pravých
a ľavých dverách nebolo uvedené obchodné meno prevádzkovateľa taxislužby ani telefónne
číslo dispečingu objednávkovej služby alebo vodiča alebo dopravcu, na pravých predných
dverách ani vo vnútri vozidla nebola vystavená základná sadzba cestovného, vo vozidle nebol
pevne zabudovaný taxameter spÍňajúci podmienky pre určené meradlá, ktorý vydáva
potvrdenku o zaplatenom cestovnom, vodič vozidla taxislužby nemal preukaz vodiča vozidla
taxislužby a prevádzkoval taxislužbu bez koncesie alebo povolenia oprávňujúceho dopravcu ponúkať dopravné služby.

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný odvolací orgán rozhodol na základe odvolanie účastníka konania, tak že „podľa § 59 ods. 2 zákona Správneho poriadku rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu mení tak, že sumu uloženej pokuty vo výške 100 eur (slovom „sto eur“) nahradzuje sumou 200 eur (slovom „dvesto eur“).“

Týmto aj odvolací orgán konštatuje, že SKUTOK SA STAL! 

A my môžeme len konštatovať, že tak ako už dlhodobo tvrdíme, jazda pre UBER je taxislužba a vzťahujú sa na vodičov Uber-u rovnaké pravidlá ako na vodičov taxislužieb!

ZNENIE CELÉHO ROZHODNUTIA ODVOLACIEHO ORGÁNU